Visa rutor

Utbetalning av nya löner i maj

Universitetets medarbetare kommer att få sina nya löner utbetalade med majlönen. Doktorander fick sina nya löner utbetalda med februarilönen.

Vid eventuella frågor om lönerevisionen, kontakta din närmaste chef.

Läs mer om lönerevision på Lunds universitets Medarbetarwebb

Payment of new salaries in May

Employees will have their new salaries paid in May. The salary raises for doctoral students were paid in February.

If you have any questions about the salary review, contact your line manager.

Read more about the salary review on the Lund University Staff pages

maj 4, 2022

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

De nya lönerna fastställs i mars och april

Just nu arbetar universitetets chefer och HR-funktioner med att leverera löneförslag som kommer att ligga till grund för lönesättande samtal eller traditionella förhandlingar under mars och april.

Lönesättande samtal för medlemmar i Saco-S och för oorganiserade medarbetare

För medarbetare som är medlemmar i Saco-S eller inte är medlem i någon avtalsbärande arbetstagarorganisation vid Lunds universitet, fastställs de nya lönerna genom ett så kallat lönesättande samtal mellan chef och medarbetare. Samtalen ska vara genomförda senast den 15 april.

Förhandling för medlemmar i OFR och Seko

För anställda som är medlemmar i OFR och Seko fastställs de nya lönerna genom förhandling. Det innebär att medarbetarnas nya löner får delges först när Lunds universitet och OFR respektive Seko kommit överens om alla individuella löner.

Chefernas löneförslag överlämnas till OFR och Seko nu i dagarna. Förhandlingsperioden påbörjas den 14 mars och beräknas i dagsläget pågå till och med den 15 april.

Mer information om hur och när de nya lönerna kommer att delges berörda medarbetare kommer längre fram.

Utbetalning av nya löner i maj

Utbetalning av de nya lönerna beräknas kunna genomföras till lönekörningen i maj. Doktorander får sina nya löner utbetalda med februarilönen.

Läs mer om lönerevision på Lunds universitets Medarbetarwebb

New salaries to be approved in March and April

The University’s managers and HR officers are currently working on delivering salary proposals that will form the basis for salary-setting appraisals or traditional negotiations during March and April.

For Saco-S members and employees who are not part of any employee organisation with a collective agreement at Lund University, the new salaries will be approved through a salary-setting appraisal between the manager and the employee. The appraisals are to have been held by 15 April.

For employees who are OFR or Seko members, the new salaries will be established through negotiation. This means that these employees’ new salaries will be communicated once Lund University and OFR or Seko have reached an agreement on all individual salaries.

The managers’ salary proposals will be passed over to OFR and Seko in the next few days and the negotiation period is currently expected to run until 15 April. More information on how and when the new salaries will be communicated to the employees concerned will be provided later on.

The University expects to be able to pay out the new salaries in May. The salary raises for doctoral students were paid out in February.

Read more about the salary review on Salary Review, on Lund University Staff pages


februari 22, 2022

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Doktorandernas lönehöjningar betalas ut i februari

Enligt avtal mellan Lunds universitet och arbetstagarorganisationerna erhåller doktoranderna en höjd månadslön om 1 000 kronor (vid heltidsanställning) från och med den 1 oktober 2020.

För doktorander som anställts efter 1 oktober 2020 gäller höjningen från och med den första anställningsdagen och betalas ut retroaktivt i februari.

Doktorander som är anställda från den 1 oktober 2021 och senare ska redan ha fått korrigerade ingångslöner och berörs därmed inte av utbetalning i februari.

Vid frågor, kontakta HR-funktionen vid din fakultet/motsvarande.

För dig som är doktorand och behöver rapportera in förändrad inkomstuppgift till Försäkringskassan gäller nedanstående avtalsdatum. Försäkringskassan kan behöva dessa uppgifter för att fastställa din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

  • Medlemmar i Saco-S: 2021-10-15 (detta datum gäller även för doktorander som inte är organiserade i någon arbetstagarorganisation)
  • Medlemmar i OFR/S: 2021-11-12

Doctoral students’ salary raises to be paid out in February

Pursuant to the agreement between Lund University and the employee organisations, doctoral students will receive a monthly salary raise of SEK 1000 (if employed full-time) as of 1 October 2020.

Doctoral students whose employment began after 1 October 2020 will be granted the salary increase as of their first day of employment and paid retroactively in February.

Doctoral students whose employment began on or after 1 October 2021 are already to have received adjusted starting salaries and are thereby not affected by the payment in February.

Please contact the HR officer at your faculty/equivalent if you have any questions.

If you are a doctoral student and you need to report a change in your income to the Swedish Social Insurance Agency, the agreement date below applies. The Swedish Social Insurance Agency may need this information to establish your sickness benefit qualifying income (SGI).

  • Members of Saco-S: 15 October 2021 (also applies to non-unionised doctoral students).
  • Members of OFR/S: 12 November 2021.
februari 2, 2022

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Lokala förhandlingsordningar

Nu finns universitetets lokala förhandlingsordningar med OFR/S, Saco-S och Seko att ladda ner i högerspalten på HR-webbens sida om lönerevision.

Gå till sidan om lönerevision på HR-webben för HR-funktioner, chefer och ledare

Local bargaining arrangements

The university’s local bargaining arrangements with OFR / S, Saco-S and Seko are now available to download in the right-hand column on the HR website’s page on salary revision (in Swedish).

Go to the HR web page

december 8, 2021

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Avtal om lönerevision undertecknat med Seko

Den 6 december undertecknade Lunds universitet ett lokalt avtal med Seko, om principer för genomförande av lönerevision. Förhandlingsordningen gäller från och med den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2022. Det innebär att nya löner kommer att betalas ut till medarbetare som är medlemmar i SEKO retroaktivt från 1 oktober 2020.

Universitetet och Seko är fortsatt överens om att nya löner fastställs genom kollektiva förhandlingar mellan arbetsgivaren och Seko. Det innebär att chefernas löneförslag utgör underlag för förhandling vid respektive förhandlingsområde (fakultet/motsvarande). Nya löner kommuniceras till respektive medarbetare först efter att förhandlingarna mellan arbetsgivaren (Lunds universitet) och Seko är avslutade och parterna har nått enighet.

Local agreement is signed with Seko regarding the principles for the implementation of the salary review

On 6 December Lund University signed a local agreement with Seko regarding the principles for the implementation of the salary review. The parties are agreed that the review period is 1 October 2020 up to and including 30 September 2022, which means that payment of the soon to be determined new salaries will be backdated to 1 October 2020.

december 7, 2021

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny fas i lönerevisionsarbetet för medlemmar i Saco-S och OFR/S

Lunds universitet har nu undertecknat lokala avtal med Saco-S och OFR/S om principer för genomförande av lönerevision. Parterna är överens om att revisionsperioden är den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2022, vilket innebär att de nya löner som snart kommer att fastställas betalas ut retroaktivt från den 1 oktober 2020.

Förhandling pågår fortfarande med Seko om motsvarande lokal förhandlingsordning för deras medlemmar. Bedömningen i dagsläget är att parterna är nära en förhandlingslösning.

Vad händer nu?

Under den närmaste tiden kommer chefer att följa upp sina medarbetares prestation under den gångna perioden, och i den mån det inte redan är genomfört, erbjuda sina medarbetare uppföljningssamtal/lönesamtal. Cheferna kommer sedan att sätta löneförslag som ska ligga till grund för antingen lönesättande samtal (Saco-S) eller kollektiv förhandling (OFR/S).

Universitetets chefer kommer att få mer detaljerad information om vad som händer härnäst och om deras roll i processen. Sektionen HR arrangerar även ett chefsforum den 13 december för att erbjuda cheferna mer stöd i lönerevisionsarbetet.

Lönesättande samtal och förhandlingar beräknas kunna genomföras under perioden mars-april nästa år.

Information om möjlig månad för utbetalning av nya löner kommer längre fram i processen.

Hur fastställs de nya lönerna?

Lönesättande samtal för Saco-S

Lunds universitet och Saco-S är fortsatt överens om att nya löner ska fastställas genom lönesättande samtal. Ny lön kommer även fortsättningsvis att dokumenteras i en samtalsbekräftelse. Parterna är dock öppna för att samtal genomförs på distans via till exempel Zoom eller Teams för de fall där det är svårt, eller olämpligt med anledning av den pågående pandemin, att få till stånd ett fysiskt möte.

Parterna är också överens om att fortsätta tillämpa så kallade förstärkta samtal i de fall där chef och anställd inte kommer överens om ny lön i det lönesättande samtalet. Ett sådant samtal syftar till att tydliggöra det ansvar chef och anställd har i det lönesättande samtalet, samt att hitta förutsättningar för att nå enighet. I det förstärkta samtalet deltar utöver chef och anställd, även en representant från Saco-S och en från HR.

Kollektiv förhandling för OFR/S

Universitetet och OFR/S är fortsatt överens om att nya löner ska fastställas genom kollektiva förhandlingar mellan arbetsgivaren (Lunds universitet) och OFR/S. Det innebär att chefernas löneförslag utgör underlag för förhandling vid respektive förhandlingsområde (fakultet/motsvarande).

Nya löner kommuniceras till respektive medarbetare först efter att förhandlingarna mellan arbetsgivaren och OFR/S är avslutade och parterna har nått enighet.

Ej organiserade medarbetare

För medarbetare som inte är medlemmar i någon av de arbetstagarorganisationer som universitetet har kollektivavtal med fastställs lönerna i samma process som för medlemmarna i Saco-S (som är den största arbetstagarorganisationen vid Lunds universitet. Dock hanteras inga oenigheter, utan lönen fastställs direkt av lönesättande chef.

Salary review process enters new phase for members of Saco-S and OFR/S

Lund University has now signed local agreements with Saco-S and OFR/S regarding the principles for the implementation of the salary review. The parties are agreed that the review period is 1 October 2020 up to and including 30 September 2022, which means that payment of the soon to be determined new salaries will be backdated to 1 October 2020.

Negotiations are still ongoing with Seko concerning corresponding negotiation rules for their members. The current assessment is that the parties are close to finding a solution in the negotiations.

What happens now?

Managers will soon follow up on their employees’ performance during the previous period, and, if these have not already been conducted, offer their employees follow-up discussions/salary appraisals. The managers will then draw up a salary proposal that will be the basis for either a salary-setting appraisal (Saco-S) or collective negotiation (OFR/S).
The University’s managers will receive more detailed information about what happens next and their role in the process. The HR Division is also organising a Managers’ Forum on 13 December to offer the managers more support in the salary review process.

Salary-setting appraisals and negotiations are expected to be carried out during March–April next year.
Information on the possible month for payment of new salaries will be provided later in the process.

How are the new salaries determined?

Salary-setting appraisal for Saco-S

Lund University and Saco-S continue to be in agreement that new salaries are to be determined through salary-setting appraisals. New salaries will also continue to be documented in an appraisal confirmation. However, the parties are open to appraisals being conducted remotely via Zoom or Teams, for example, in cases where it is difficult or inappropriate, due to the ongoing pandemic, to arrange a face-to-face meeting.

The parties are also in agreement on continuing to apply enhanced appraisals in cases where the manager and employee disagree on the new salary in the salary-setting appraisal. An enhanced appraisal aims to clarify the responsibilities of the manager and employee in the salary-setting appraisal, as well as find conditions for reaching an agreement. Besides the manager and employee, the participants in an enhanced appraisal are one representative from Saco-S and one from HR.

Collective negotiations for OFR/S

The University and OFR/S continue to be in agreement that new salaries are to be determined through collective negotiations between the employer (Lund University) and OFR/S. This means that the managers’ salary proposals constitute the basis for negotiation in each negotiation area (faculty/equivalent).

New salaries are communicated to the respective employee once the negotiations between the employer and OFR/S are concluded and the parties have reached an agreement.

Non-members of employee organisations

The salaries of employees who are not members of an employee organisation with which the University has a collective agreement are determined using the same process as for members of Saco-S (which is the largest employee organisation at Lund University). However, disagreements are not addressed, rather the salary is determined directly by the manager responsible for salary-setting.

december 1, 2021

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nya löner för doktorander i årets lönerevision

Doktorander får en höjd månadslön om 1 000 kronor (vid heltidsanställning) från och med den 1 oktober 2020.

Detta är resultatet av de kollektiva förhandlingar som Lunds universitet har genomfört med Saco-S och OFR/S gällande nya löner för doktorander i samband med årets lönerevisionsarbete.

Höjningen omfattar en förlängd revisionsperiod, från den 1 oktober 2020 till den 30 september 2022. Nästa gång doktoranders löner ses över är den 1 oktober 2022, där beloppet ännu inte är fastställt.

Utbetalning av nya löner
Utbetalning av nya löner för doktorander kommer enligt preliminär plan ske i februari 2022, med retroaktivitet från revisionsdatumet, detta eftersom ett arbete med administrativa kontroller nu behöver ta vid för att säkerställa ett korrekt underlag till Statens Servicecenter.

Den administrativa kontrollen syftar till att den höjda månadslönen och eventuella etapplyft som uppnåtts under perioden ska gå i linje med varandra för att slutlönen ska bli korrekt. Arbetet innefattar även att se över löner för doktorander som anställts efter den 1 oktober 2020, i syfte att dessa ska hamna i aktuellt löneläge.

Vid frågor om lönesättning av doktorander, kontakta din fakultets/motsvarande HR-funktion

New salaries for doctoral students in the year’s salary review

Doctoral students are to receive an increase in monthly salary of SEK 1 000 (for full-time employment) backdated to 1 October 2020.

This is the result of collective negotiations that Lund University carried out with Saco-S and OFR regarding new salaries for doctoral students in connection with the year’s salary review.

The increase covers an extended review period, from 1 October 2020 to 30 September 2022. The amount involved in the next review of doctoral student salaries, scheduled for 1 October 2022, has not been established.

According to the preliminary plan, the payment of new salaries for doctoral students will be made from February 2022, backdated to the review date. This is because administrative checks now need to be carried out to ensure correct documentation for the National Government Service Centre.

The aim of the administrative check is for the increased monthly salary and any incremental salary increases received during the period to be in line with each other, so that the final salary is correct. The work also includes a review of salaries for doctoral students employed after 1 October 2020, with an aim that these will be included in the current salary situation.

Contact the HR officer at the faculty/equivalent if you have any questions about salary-setting for doctoral students.

december 1, 2021

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ännu ett steg framåt i förhandlingarna om lönerevisionen

Som vi tidigare informerat om tecknade universitetet den 15 oktober ett lokalt avtal med arbetstagarorganisationen Saco-S om principer för hur lönerevision för medlemmarna ska genomföras. Per den 12 november har universitetet nu även tecknat ett lokalt avtal för arbetstagarorganisationen OFR.

Parterna har kommit överens om en förlängd revisionsperiod där förhandlingsordningen gäller från och med den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2022. Det innebär att nya löner kommer att betalas ut retroaktivt från 1 oktober 2020, och gälla till och med den 30 september 2022.

Universitetet och OFR planerar nu för genomförandet av lönesättningsprocessen och en uppskattad tidplan kommer inom kort. Förutsättningarna för den faktiska hanteringen kommuniceras efterhand, bland annat här på universitetets lönerevisionsblogg. 

Förhandlingsstatus för Seko

Universitetet fortsätter nu att förhandla med Seko om principerna för hur lönerevision ska genomföras för anställda som är medlemmar i denna arbetstagarorganisation. De båda parterna har kontaktat centrala parter (Arbetsgivarverket och Seko centralt) för att få stöd i att komma framåt i förhandlingsarbetet.

Another step forward in the negotiations on the salary revision

As we previously informed, on October 15, the university signed a local agreement with the workers’ organization Saco-S on principles for how salary audits for members are to be carried out. As of November 12, the university has now also signed a local agreement for the employee organization OFR.

The parties have reached an agreement on an extended review period in which the negotiation rules apply as of 1 October 2020 and up to and including 30 September 2022. This means that new salaries will be paid out retroactively from 1 October 2020, and apply up to and including 30 September 2022.

The University and OFR now plan to conduct the salary review process and a provisional schedule will be available shortly. The conditions for the actual process will be communicated as it progresses here on the University’s salary review blog among other channels.

Negotiation status for Seko

Negotiations are now continuing with Seko on an agreement about the principles for carrying out the salary review.
 
Lund University and Seko have requested support from central parties (the Swedish Agency for Government Employers and Seko’s central organisation) in order to make progress in the local negotiations.

november 19, 2021

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Det går framåt i förhandlingarna

Ny lokal förhandlingsordning klar för Saco-S

Den 15 oktober tecknade Lunds universitet ett lokalt avtal med arbetstagarorganisationen Saco-S, om principer för hur lönerevision ska genomföras för medlemmarna.

Parterna har kommit överens om en förlängd revisionsperiod där förhandlingsordningen gäller från och med den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2022. Det innebär att nya löner kommer att betalas ut retroaktivt från den 1 oktober 2020, och gälla till och med den 30 september 2022.

Universitetet och Saco-S har därmed valt att frångå sin tidigare överenskommelse om att ha den 1 april som årligt lönerevisionsdatum, och återgår till strukturen i det centrala avtalet där 1 oktober är norm för årligt revisionsdatum (om inget annat är överenskommet). I och med Saco-S återgång till lönerevisionsdatumet 1 oktober så har samtliga arbetstagarorganisationer vid myndigheten nu samma utgångspunkt när det gäller lönerevisionsdatum, vilket universitetet anser ger bättre förutsättningar för en sammanhållen lönepolitik och struktur för lönerevisionsarbetet.

Universitetet och Saco-S planerar nu för genomförandet av lönesättningsprocessen och en uppskattad tidplan kommer inom kort. Förutsättningarna för den faktiska hanteringen kommuniceras efterhand, bland annat här på bloggen.

Förhandlingsstatus för OFR/S och Seko

Förhandlingar pågår fortsatt med både OFR/S och Seko om att överenskomma om principer för genomförande av lönerevision.

Lunds universitet och Seko överväger i dagsläget att begära stöd av centrala parter (Arbetsgivarverket och Seko centralt) för att komma framåt i det lokala förhandlingsarbetet.

Progress in the salary review negotiations

On 15 October, Lund University signed a local agreement with the employees’ organisation Saco-S on the principles of how the salary review is to be carried out for the members.

The parties have reached an agreement on an extended review period in which the negotiation rules apply as of 1 October 2020 and up to and including 30 September 2022. This means that new salaries will be paid out retroactively from 1 October 2020, and apply up to and including 30 September 2022.

The University and Saco-S have thereby chosen to deviate from their earlier agreement of having 1 April as the annual salary review date, and return to the structure in the central agreement in which 1 October is the norm for the annual review date (unless something else has been agreed).

With the return of Saco-S to a salary review date of 1 October, all the employees’ organisation at the public authority have the same starting point regarding the salary review date, which the University deems to offer better conditions for a cohesive salary policy and structure for the salary review work.

The University and Saco-S now plan to conduct the salary review process and a provisional schedule will be available shortly. The conditions for the actual process will be communicated as it progresses.

Negotiation status for OFR/S and Seko
Negotiations are continuing with both OFR/S and Seko on an agreement about the principles for carrying out the salary review.

Lund University and Seko are currently considering requesting support from central parties (the Swedish Agency for Government Employers and Seko’s central organisation) in order to make progress in the local negotiations.

oktober 22, 2021

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Löneförhandlingar är återupptagna

Den 1 september återupptog arbetsgivaren (Lunds universitet) och de lokala fackliga organisationerna förhandlingarna avseende genomförande av lönerevision.

Förhandlingarna ska bland annat leda fram till tidpunkten för löneöversyn, samt hur översynen ska genomföras med hänsyn till de avtal som är tecknade på central nivå mellan Arbetsgivarverket och respektive facklig organisation. De lokala parterna vid Lunds universitet har hittills inte kunnat enas kring en sådan förhandlingslösning men för att kunna nå en snar lösning kommer parterna nu att börja träffas oftare och förhandla.

Sammanfattningsvis så finns det idag därmed inte några överenskommelser mellan de lokala parterna vid universitetet om när lönerevision kommer att ske eller när nya löner kommer att betalas ut till universitetets anställda.

Salary negotiations have resumed

On 1 September the employer (Lund University) and the local union organisations resumed negotiations regarding the implementation of the salary review.

Among other things, the negotiations are to establish the timing of the salary review and how such a review is to be carried out, taking into consideration the agreements signed at the central level between the Swedish Agency for Government Employers and the respective union organisations. The local parties at Lund University have thus far been unable to agree on such a negotiated solution but, in order to reach an agreement soon, the parties will now start to meet more often and negotiate.

To sum up, there are thus no agreements at present between the local parties at the University on when the salary review will take place or when new salaries will be paid to the University’s employees.

september 15, 2021

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg