Visa rutor

Avtalsdatum, lönerevision 1 april 2020

För de medarbetare som ska rapportera in förändrad inkomstuppgift till Försäkringskassan efter lönerevision gäller nedan avtalsdatum. Detta är information Försäkringskassan kan behöva för att fastställa sjukpenninggrundande inkomst (SGI), vilken har bäring på ersättning vid sjukdom och föräldraledighet.

Lönerevision gällande medlemmar i Saco-S per den 1 april 2020

Datum för överenskommelse: 200122 (gäller även för doktorander)

Lönerevision gällande medlemmar i OFR/S per den 1 april 2020

Datum för överenskommelse: 200515
Datum för överenskommelse doktorander: 200217

Lönerevision gällande medlemmar i Seko per den 1 april 2020

Datum för överenskommelse: 200515

Lönerevision gällande oorganiserade medarbetare per den 1 april 2020

Datum för beslut: 200122 (gäller även för doktorander)

juni 17, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Löner klara för utbetalning i juni

Nya löner för anställda vid Lunds universitet är nu rapporterade till SSC efter genomförda traditionella förhandlingar med OFR och Seko, samt efter genomförandet av lönesättande samtal med medlemmar i Saco-s och oorganiserade anställda. Utbetalning sker i juni.

Det kvarstår en hantering gällande de anställda som påkallat s.k. förstärkta samtal i samband med det lönesättande samtalet, där det i förekommande fall kommer att ske en förhandling mellan arbetsgivaren och Saco-S för att fastställa de sista lönerna. Preliminärt rapporteras de återstående lönerna in i juli för berörda anställda.

Aktuella avtalsdatum kommer att publiceras här på bloggen i början på nästa vecka, vilket är av betydelse för de anställda som ska rapportera in förändring av inkomst till Försäkringskassan t.ex.

juni 5, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Utvecklingssamtal för kommande planeringsperiod

Enligt beslut (klicka här) ska utvecklingssamtal genomföras årligen med alla anställda vid Lunds universitet. Enligt gällande ordning, där planeringsperiod sammanfaller med läsår, är den 30 juni sista dag för att hålla utvecklingssamtal för kommande period. Mot bakgrund av Covid-19 har fråga aktualiserats om huruvida detta datum fortfarande gäller. Här följer en kort redogörelse för universitetets inriktning utifrån rådande situation.

 • Sista dag för utvecklingssamtal för kommande planeringsperiod/läsår är fortsatt den 30 juni 2020
 • Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna vid Lunds universitet uppmuntrar till att hålla utvecklingssamtal på distans, med t.ex. digitala hjälpmedel, för det fall att fysiskt möte är olämpligt att genomföra mot bakgrund av Covid-19
 • Dokumentation av utvecklingssamtal sker på sedvanligt vis enligt fastställda riktlinjer (klicka här)

Läs mer om utvecklingssamtal på HR-webben och medarbetarwebben:

https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/att-vara-anstalld/utvecklingssamtal

https://www.hr-webben.lu.se/anstallningsvillkor/utvecklingssamtal

april 30, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

När får vi våra nya löner? En statusuppdatering

Lönerevisionen har varit, och är fortsatt inne i, en längre genomförandefas där det egentligen inte sker så mycket nytt, men där det däremot pågår ett hårt och intensivt arbete. Här följer en kort statusuppdatering uppdelat per facklig organisation:

Saco-S: Enligt tidplan hålls lönesättande samtal under april månad. Även om covid-19 har påverkat formen för samtal, där en betydande del numera sker på distans, förefaller samtalen hållas inom angivna tidsramar. Utbetalning av nya löner för anställda som har varit eniga i sina samtal beräknas ske i juni. För anställda som har ställt sig oeniga i sina samtal sker i förekommande fall ytterligare hantering under maj månad, vilket kan komma att påverka tidplan för utbetalning av nya löner för aktuella anställda.

OFR: Traditionella förhandlingar pågår på fakultetsnivå/motsvarande, men beräknas fortfarande kunna avslutas i tid för utbetalning av nya löner i juni. Nya löner meddelas berörda anställda först när kollektivavtal är tecknat på universitetsnivå.

Seko: Traditionella förhandlingar pågår på fakultetsnivå/motsvarande, men beräknas fortfarande kunna avslutas i tid för utbetalning av nya löner i juni. Nya löner meddelas berörda anställda först när kollektivavtal är tecknat på universitetsnivå.

För oorganiserade (anställda som inte är medlem i något av de avtalsbärande fackliga organisationerna vid Lunds universitet) pågår lönesättande samtal med samma tidslinje som för Saco-S. Utbetalning av nya löner beräknas ske i juni.

Skulle förutsättningarna ändras utkommer information här på bloggen.

april 28, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Tidplan står fast

Med anledning av COVID-19 och vad det innebär i arbetsbelastning och arbetsanhopning för verksamheten just nu, t. ex. gällande omställning till digital undervisning, aktualiseras frågeställningar kring tidplanen för lönerevisionen. Här följer en kort statusuppdatering och vad som f.n. gäller:

OFR och Seko
: Traditionella förhandlingar pågår på fakultetsnivå/motsvarande mellan arbetsgivarens förhandlare och de fackliga organisationernas motsvarigheter. Målsättningen är fortsatt att dessa förhandlingar ska vara klara under april, och att utbetalning av nya löner sker i juni.

Saco-S (gäller även för oorganiserade): Lönesättande samtal planeras och genomförs på fakultetsnivå/motsvarande. Det åligger respektive chef att fortsatt ansvara för planeringen och genomförandet. Samtal ska vara genomförda, och blanketter ska redovisas senast den 30 april (stäm av eventuella lokala riktlinjer för fakulteten). Arbetsgivaren och Saco-S vill i rådande situation uppmana chefer och medarbetare till att nyttja möjligheter till alternativa/flexibla sätt att genomföra lönesättande samtal, i enlighet med det som tidigare har kommunicerats här på bloggen (klicka här).

Sammanfattningsvis står tidplanen fast och ambitionen är fortfarande utbetalning i juni månad. Eventuella förändringar kommer att publiceras här på bloggen, utöver sedvanlig linjekommunikation till respektive fakultet/motsvarande.

mars 19, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Lönesättande samtal mot bakgrund av CoVID-19

Mot bakgrund av CoVID-19, och eventuella förebyggande åtgärder som kan komma att vidtas i verksamheten, har Lunds universitet och Saco-S enats om följande direktiv avseende lönesättande samtal som genomförs på distans:

 • Om situationen kräver det ser arbetsgivaren och Saco-S positivt på att lönesättande chef och anställd hittar alternativa lösningar för att genomföra lönesättande samtal än i ett fysiskt möte
 • Samtal som genomförs på distans har likställda krav vad avser innehåll (att motivera ny lön) och kvalité som om samtalet hade genomförts på arbetsplatsen
 • För att tillfälligt ersätta fysiska underskrifter går det bra att bilägga mail-korrespondens mellan lönesättande chef och anställd till blanketten för lönesättande samtal. Blanketten ska kompletteras med fysiska underskrifter så snart det är praktiskt möjligt
mars 16, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Avtal tecknade om nya löner för doktorander i årets lönerevision

Doktorander får en höjd månadslön om 700 kronor (vid heltidsanställning) fr o m den 1 april 2020. Detta är resultatet av de kollektiva förhandlingar som Lunds universitet har genomfört med Saco-S, OFR och Seko gällande nya löner för doktorander i samband med årets lönerevision. Utbetalning av nya löner för doktorander kommer att ske i maj månad, med retroaktivitet från revisionsdatumet, detta eftersom ett arbete med administrativa kontroller nu behöver ta vid för att säkerställa ett korrekt underlag till Statens Servicecenter. Den höjda månadslönen är en del av lönerevisionen och ska inte förväxlas med den s.k. doktorandstegen där doktoranders månadslön höjs etappvis utifrån progression i forskarutbildningen. Etapplyft hanteras även fortsättningsvis enligt fastställda riktlinjer per fakultet, och tillkommer utöver lönerevisionshöjning. Fakulteter bör dock vara extra uppmärksamma i den administrativa hanteringen gällande etapplyft, i förhållande till lönerevisionshöjningen, för att doktorandernas slutlön ska bli korrekt.

Ta kontakt med HR-funktionen för fakulteten/motsvarande vid frågor om lönesättning av doktorander.

Informationen kommer att kompletteras med länkar till aktuella avtal vid senare tidpunkt.

mars 13, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Olika modeller – men med lika målsättning

När arbetet med lönerevisionen nu intensifieras med en rad olika aktiviteter finns det anledning att förtydliga vissa skillnader i de avtal vi har tecknade med de fackliga organisationerna på vår arbetsplats – men också att betona viktiga likheter! Som chef är det viktigt att ha översiktlig kunskap för att navigera rätt i den praktiska hanteringen. Här följer några korta rader om de modeller vi har vid Lunds universitet för att fastställa nya löner i samband med lönerevision.

Övergripande styrs vi inte bara av ett ramavtal för löner, utan tre! Ett för varje facklig organisation som är kollektivavtalsbärande inom Lunds universitet: Saco-S, OFR och Seko. Avtalen förenas genom sina gemensamma löneprinciper enligt de olika ramavtalen:

 • Lönebildning och lönesättning ska medverka till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt
 • Lönesättning är ett instrument för att säkerställa att arbetsgivaren kan rekrytera, motivera, utveckla och behålla arbetstagare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt
 • En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen.
 • Lönen ska vara individuell och differentierad

(För att läsa mer om ramavtalen, gå in på www.arbetsgivarverket.se)

Målsättningen i en lönerevision är alltid att fastställa nya löner – oaktat facklig tillhörighet. Dock skiljer sig tillvägagångssättet åt beroende på fackligt medlemskap:

 • OFR och Seko: Tillämpar traditionell förhandling för att fastställa nya löner. Chefens roll i detta sammanhang är att lämna löneförslag som sammanställs av HR-funktionen på respektive fakultet/motsvarande. Löneförslagen förhandlas sedan med berörd facklig organisation. Det är först efter avslutad förhandling som nya löner kan kommuniceras med berörda medarbetare, innan dess råder förhandlingssekretess!
 • Saco-S: Tillämpar lönesättande samtal som metod för att fastställa nya löner i samband med lönerevison. Det innebär att chef och medarbetare kommer överens om en ny lön i det lönesättande samtalet. När chef och medarbetare har skrivit under tillhörande blankett (återfinns på HR-webben) i enighet är lönerevisionen hanterad och behöver därmed inte fastställas på något annat sätt.
 • Gällande medarbetare som saknar facklig tillhörighet (oorganiserade) ansvarar arbetsgivaren för att fastställa nya löner. Lunds universitet har som inriktning att löner för oorganiserade medarbetare fastställs genom lönesättande samtal.

Som arbetsgivare behöver vi navigera rätt i förhållande till ovan redovisade skillnader för att respektera de fackliga organisationernas olika avtal. Ta kontakt med områdesförhandlaren för fakulteten/motsvarande om det råder tveksamhet kring hur en enskild anställd ska hanteras i lönerevisionsprocessen.

mars 12, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Dags att hålla lönesättande samtal

Det är nu dags att planera för, och genomföra lönesättande samtal med samtliga anställda som är medlemmar i Saco-S, samt även med anställda som inte är medlemmar i en facklig organisation (i vardagligt tal benämnda som ”oorganiserade”). Enligt universitetets övergripande tidplan ska de lönesättande samtalen vara hållna senast i april, men observera att det kan finnas lokala riktlinjer för att samordna den administrativa hanteringen på fakultet/motsvarande. Ta därför kontakt med områdesförhandlaren för respektive fakultet för att få information om vilka brytdatum som gäller för att lämna in färdigställda blanketter.

En uppdaterad version av blanketten för lönesättande samtal är fastställd och ligger på HR-webben i både svensk och engelsk version. Blanketten är framtagen i samråd med Saco-S. Du hittar blanketten här: Länk till HR-webben


Några korta punkter om blanketten:

 • Det finns en blankett för årets lönerevision, inte flera som var fallet vid förra revisionstillfället. Hämta alltid blanketten från HR-webben för att försäkra dig om att den senaste versionen används
 • Det är möjligt att fylla i grunduppgifter digitalt i PDF-formuläret innan blanketten skrivs ut och tas med till det lönesättande samtalet. Det underlättar för den fortsatta administrativa hanteringen om så mycket som möjligt fylls i digitalt
 • För det fall att samtal inte går att genomföra – oaktat anledning – ska det dokumenteras i samma blankett och undertecknas av lönesättande chef.
 • Alla blanketter ska lämnas till områdesförhandlaren enligt lokal rutin för fakulteten/motsvarande

Lokala parter – Lunds universitet och Saco-S – är överens om att lönerevision ska genomföras enligt fastställd process om tre steg: Planering, uppföljning och lönerevision. Mer information om processen återfinns på baksidan av blanketten för lönesättande samtal. De tre stegen är också en viktig utgångspunkt för dialogen i det lönesättande samtalet.

Nedan följer ett antal länkar till medarbetarwebben och HR-webben som är bra att läsa igenom som förberedelse inför det lönesättande samtalet:

https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/lon-och-formaner/lonesattande-samtal

https://www.hr-webben.lu.se/anstallningsvillkor/lonesattning-och-lonerevision/lonesattande-samtal

mars 11, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Lönebud har växlat händer (OFR och SEKO)

Under måndagen överlämnade arbetsgivaren sina förslag till nya löner för anställda vid Lunds universitet som är organiserade i ST (eller i annat OFR-förbund) respektive SEKO. Nu tar de fackliga organisationernas arbete vid för att bemöta arbetsgivarens bud med yrkanden i förekommande fall.

Detta är upptakten till det förhandlingsarbete som kommer att ske under mars månad, där de fackliga förhandlingsdelegationerna kommer att möta arbetsgivarens olika områdesrepresentanter i syfte att genom traditionell förhandling fastställa nya löner. För mer information om lokal tidplan kan du som chef ta kontakt med områdesförhandlaren på fakultet/motsvarande.

För anställda som är medlemmar i Saco-S, och anställda som inte är fackligt anslutna, ska lönesättande samtal genomföras. Denna process är fortfarande i planeringsstadiet och områdesförhandlaren på fakultetsnivå (eller motsvarande) kommer att ge klartecken när samtal kan hållas.februari 18, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg