Ännu ett steg framåt i förhandlingarna om lönerevisionen

Som vi tidigare informerat om tecknade universitetet den 15 oktober ett lokalt avtal med arbetstagarorganisationen Saco-S om principer för hur lönerevision för medlemmarna ska genomföras. Per den 12 november har universitetet nu även tecknat ett lokalt avtal för arbetstagarorganisationen OFR.

Parterna har kommit överens om en förlängd revisionsperiod där förhandlingsordningen gäller från och med den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2022. Det innebär att nya löner kommer att betalas ut retroaktivt från 1 oktober 2020, och gälla till och med den 30 september 2022.

Universitetet och OFR planerar nu för genomförandet av lönesättningsprocessen och en uppskattad tidplan kommer inom kort. Förutsättningarna för den faktiska hanteringen kommuniceras efterhand, bland annat här på universitetets lönerevisionsblogg. 

Förhandlingsstatus för Seko

Universitetet fortsätter nu att förhandla med Seko om principerna för hur lönerevision ska genomföras för anställda som är medlemmar i denna arbetstagarorganisation. De båda parterna har kontaktat centrala parter (Arbetsgivarverket och Seko centralt) för att få stöd i att komma framåt i förhandlingsarbetet.

Another step forward in the negotiations on the salary revision

As we previously informed, on October 15, the university signed a local agreement with the workers’ organization Saco-S on principles for how salary audits for members are to be carried out. As of November 12, the university has now also signed a local agreement for the employee organization OFR.

The parties have reached an agreement on an extended review period in which the negotiation rules apply as of 1 October 2020 and up to and including 30 September 2022. This means that new salaries will be paid out retroactively from 1 October 2020, and apply up to and including 30 September 2022.

The University and OFR now plan to conduct the salary review process and a provisional schedule will be available shortly. The conditions for the actual process will be communicated as it progresses here on the University’s salary review blog among other channels.

Negotiation status for Seko

Negotiations are now continuing with Seko on an agreement about the principles for carrying out the salary review.
 
Lund University and Seko have requested support from central parties (the Swedish Agency for Government Employers and Seko’s central organisation) in order to make progress in the local negotiations.

november 19, 2021

Inlägget postades i

Allmänt