Det går framåt i förhandlingarna

Ny lokal förhandlingsordning klar för Saco-S

Den 15 oktober tecknade Lunds universitet ett lokalt avtal med arbetstagarorganisationen Saco-S, om principer för hur lönerevision ska genomföras för medlemmarna.

Parterna har kommit överens om en förlängd revisionsperiod där förhandlingsordningen gäller från och med den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2022. Det innebär att nya löner kommer att betalas ut retroaktivt från den 1 oktober 2020, och gälla till och med den 30 september 2022.

Universitetet och Saco-S har därmed valt att frångå sin tidigare överenskommelse om att ha den 1 april som årligt lönerevisionsdatum, och återgår till strukturen i det centrala avtalet där 1 oktober är norm för årligt revisionsdatum (om inget annat är överenskommet). I och med Saco-S återgång till lönerevisionsdatumet 1 oktober så har samtliga arbetstagarorganisationer vid myndigheten nu samma utgångspunkt när det gäller lönerevisionsdatum, vilket universitetet anser ger bättre förutsättningar för en sammanhållen lönepolitik och struktur för lönerevisionsarbetet.

Universitetet och Saco-S planerar nu för genomförandet av lönesättningsprocessen och en uppskattad tidplan kommer inom kort. Förutsättningarna för den faktiska hanteringen kommuniceras efterhand, bland annat här på bloggen.

Förhandlingsstatus för OFR/S och Seko

Förhandlingar pågår fortsatt med både OFR/S och Seko om att överenskomma om principer för genomförande av lönerevision.

Lunds universitet och Seko överväger i dagsläget att begära stöd av centrala parter (Arbetsgivarverket och Seko centralt) för att komma framåt i det lokala förhandlingsarbetet.

Progress in the salary review negotiations

On 15 October, Lund University signed a local agreement with the employees’ organisation Saco-S on the principles of how the salary review is to be carried out for the members.

The parties have reached an agreement on an extended review period in which the negotiation rules apply as of 1 October 2020 and up to and including 30 September 2022. This means that new salaries will be paid out retroactively from 1 October 2020, and apply up to and including 30 September 2022.

The University and Saco-S have thereby chosen to deviate from their earlier agreement of having 1 April as the annual salary review date, and return to the structure in the central agreement in which 1 October is the norm for the annual review date (unless something else has been agreed).

With the return of Saco-S to a salary review date of 1 October, all the employees’ organisation at the public authority have the same starting point regarding the salary review date, which the University deems to offer better conditions for a cohesive salary policy and structure for the salary review work.

The University and Saco-S now plan to conduct the salary review process and a provisional schedule will be available shortly. The conditions for the actual process will be communicated as it progresses.

Negotiation status for OFR/S and Seko
Negotiations are continuing with both OFR/S and Seko on an agreement about the principles for carrying out the salary review.

Lund University and Seko are currently considering requesting support from central parties (the Swedish Agency for Government Employers and Seko’s central organisation) in order to make progress in the local negotiations.

oktober 22, 2021

Inlägget postades i

Allmänt