Löneförhandlingar är återupptagna

Den 1 september återupptog arbetsgivaren (Lunds universitet) och de lokala fackliga organisationerna förhandlingarna avseende genomförande av lönerevision.

Förhandlingarna ska bland annat leda fram till tidpunkten för löneöversyn, samt hur översynen ska genomföras med hänsyn till de avtal som är tecknade på central nivå mellan Arbetsgivarverket och respektive facklig organisation. De lokala parterna vid Lunds universitet har hittills inte kunnat enas kring en sådan förhandlingslösning men för att kunna nå en snar lösning kommer parterna nu att börja träffas oftare och förhandla.

Sammanfattningsvis så finns det idag därmed inte några överenskommelser mellan de lokala parterna vid universitetet om när lönerevision kommer att ske eller när nya löner kommer att betalas ut till universitetets anställda.

Salary negotiations have resumed

On 1 September the employer (Lund University) and the local union organisations resumed negotiations regarding the implementation of the salary review.

Among other things, the negotiations are to establish the timing of the salary review and how such a review is to be carried out, taking into consideration the agreements signed at the central level between the Swedish Agency for Government Employers and the respective union organisations. The local parties at Lund University have thus far been unable to agree on such a negotiated solution but, in order to reach an agreement soon, the parties will now start to meet more often and negotiate.

To sum up, there are thus no agreements at present between the local parties at the University on when the salary review will take place or when new salaries will be paid to the University’s employees.

september 15, 2021

Inlägget postades i

Allmänt