Ny fas i lönerevisionsarbetet för medlemmar i Saco-S och OFR/S

Lunds universitet har nu undertecknat lokala avtal med Saco-S och OFR/S om principer för genomförande av lönerevision. Parterna är överens om att revisionsperioden är den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2022, vilket innebär att de nya löner som snart kommer att fastställas betalas ut retroaktivt från den 1 oktober 2020.

Förhandling pågår fortfarande med Seko om motsvarande lokal förhandlingsordning för deras medlemmar. Bedömningen i dagsläget är att parterna är nära en förhandlingslösning.

Vad händer nu?

Under den närmaste tiden kommer chefer att följa upp sina medarbetares prestation under den gångna perioden, och i den mån det inte redan är genomfört, erbjuda sina medarbetare uppföljningssamtal/lönesamtal. Cheferna kommer sedan att sätta löneförslag som ska ligga till grund för antingen lönesättande samtal (Saco-S) eller kollektiv förhandling (OFR/S).

Universitetets chefer kommer att få mer detaljerad information om vad som händer härnäst och om deras roll i processen. Sektionen HR arrangerar även ett chefsforum den 13 december för att erbjuda cheferna mer stöd i lönerevisionsarbetet.

Lönesättande samtal och förhandlingar beräknas kunna genomföras under perioden mars-april nästa år.

Information om möjlig månad för utbetalning av nya löner kommer längre fram i processen.

Hur fastställs de nya lönerna?

Lönesättande samtal för Saco-S

Lunds universitet och Saco-S är fortsatt överens om att nya löner ska fastställas genom lönesättande samtal. Ny lön kommer även fortsättningsvis att dokumenteras i en samtalsbekräftelse. Parterna är dock öppna för att samtal genomförs på distans via till exempel Zoom eller Teams för de fall där det är svårt, eller olämpligt med anledning av den pågående pandemin, att få till stånd ett fysiskt möte.

Parterna är också överens om att fortsätta tillämpa så kallade förstärkta samtal i de fall där chef och anställd inte kommer överens om ny lön i det lönesättande samtalet. Ett sådant samtal syftar till att tydliggöra det ansvar chef och anställd har i det lönesättande samtalet, samt att hitta förutsättningar för att nå enighet. I det förstärkta samtalet deltar utöver chef och anställd, även en representant från Saco-S och en från HR.

Kollektiv förhandling för OFR/S

Universitetet och OFR/S är fortsatt överens om att nya löner ska fastställas genom kollektiva förhandlingar mellan arbetsgivaren (Lunds universitet) och OFR/S. Det innebär att chefernas löneförslag utgör underlag för förhandling vid respektive förhandlingsområde (fakultet/motsvarande).

Nya löner kommuniceras till respektive medarbetare först efter att förhandlingarna mellan arbetsgivaren och OFR/S är avslutade och parterna har nått enighet.

Ej organiserade medarbetare

För medarbetare som inte är medlemmar i någon av de arbetstagarorganisationer som universitetet har kollektivavtal med fastställs lönerna i samma process som för medlemmarna i Saco-S (som är den största arbetstagarorganisationen vid Lunds universitet. Dock hanteras inga oenigheter, utan lönen fastställs direkt av lönesättande chef.

Salary review process enters new phase for members of Saco-S and OFR/S

Lund University has now signed local agreements with Saco-S and OFR/S regarding the principles for the implementation of the salary review. The parties are agreed that the review period is 1 October 2020 up to and including 30 September 2022, which means that payment of the soon to be determined new salaries will be backdated to 1 October 2020.

Negotiations are still ongoing with Seko concerning corresponding negotiation rules for their members. The current assessment is that the parties are close to finding a solution in the negotiations.

What happens now?

Managers will soon follow up on their employees’ performance during the previous period, and, if these have not already been conducted, offer their employees follow-up discussions/salary appraisals. The managers will then draw up a salary proposal that will be the basis for either a salary-setting appraisal (Saco-S) or collective negotiation (OFR/S).
The University’s managers will receive more detailed information about what happens next and their role in the process. The HR Division is also organising a Managers’ Forum on 13 December to offer the managers more support in the salary review process.

Salary-setting appraisals and negotiations are expected to be carried out during March–April next year.
Information on the possible month for payment of new salaries will be provided later in the process.

How are the new salaries determined?

Salary-setting appraisal for Saco-S

Lund University and Saco-S continue to be in agreement that new salaries are to be determined through salary-setting appraisals. New salaries will also continue to be documented in an appraisal confirmation. However, the parties are open to appraisals being conducted remotely via Zoom or Teams, for example, in cases where it is difficult or inappropriate, due to the ongoing pandemic, to arrange a face-to-face meeting.

The parties are also in agreement on continuing to apply enhanced appraisals in cases where the manager and employee disagree on the new salary in the salary-setting appraisal. An enhanced appraisal aims to clarify the responsibilities of the manager and employee in the salary-setting appraisal, as well as find conditions for reaching an agreement. Besides the manager and employee, the participants in an enhanced appraisal are one representative from Saco-S and one from HR.

Collective negotiations for OFR/S

The University and OFR/S continue to be in agreement that new salaries are to be determined through collective negotiations between the employer (Lund University) and OFR/S. This means that the managers’ salary proposals constitute the basis for negotiation in each negotiation area (faculty/equivalent).

New salaries are communicated to the respective employee once the negotiations between the employer and OFR/S are concluded and the parties have reached an agreement.

Non-members of employee organisations

The salaries of employees who are not members of an employee organisation with which the University has a collective agreement are determined using the same process as for members of Saco-S (which is the largest employee organisation at Lund University). However, disagreements are not addressed, rather the salary is determined directly by the manager responsible for salary-setting.

december 1, 2021

Inlägget postades i

Allmänt