Olika modeller – men med lika målsättning

När arbetet med lönerevisionen nu intensifieras med en rad olika aktiviteter finns det anledning att förtydliga vissa skillnader i de avtal vi har tecknade med de fackliga organisationerna på vår arbetsplats – men också att betona viktiga likheter! Som chef är det viktigt att ha översiktlig kunskap för att navigera rätt i den praktiska hanteringen. Här följer några korta rader om de modeller vi har vid Lunds universitet för att fastställa nya löner i samband med lönerevision.

Övergripande styrs vi inte bara av ett ramavtal för löner, utan tre! Ett för varje facklig organisation som är kollektivavtalsbärande inom Lunds universitet: Saco-S, OFR och Seko. Avtalen förenas genom sina gemensamma löneprinciper enligt de olika ramavtalen:

  • Lönebildning och lönesättning ska medverka till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt
  • Lönesättning är ett instrument för att säkerställa att arbetsgivaren kan rekrytera, motivera, utveckla och behålla arbetstagare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt
  • En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen.
  • Lönen ska vara individuell och differentierad

(För att läsa mer om ramavtalen, gå in på www.arbetsgivarverket.se)

Målsättningen i en lönerevision är alltid att fastställa nya löner – oaktat facklig tillhörighet. Dock skiljer sig tillvägagångssättet åt beroende på fackligt medlemskap:

  • OFR och Seko: Tillämpar traditionell förhandling för att fastställa nya löner. Chefens roll i detta sammanhang är att lämna löneförslag som sammanställs av HR-funktionen på respektive fakultet/motsvarande. Löneförslagen förhandlas sedan med berörd facklig organisation. Det är först efter avslutad förhandling som nya löner kan kommuniceras med berörda medarbetare, innan dess råder förhandlingssekretess!
  • Saco-S: Tillämpar lönesättande samtal som metod för att fastställa nya löner i samband med lönerevison. Det innebär att chef och medarbetare kommer överens om en ny lön i det lönesättande samtalet. När chef och medarbetare har skrivit under tillhörande blankett (återfinns på HR-webben) i enighet är lönerevisionen hanterad och behöver därmed inte fastställas på något annat sätt.
  • Gällande medarbetare som saknar facklig tillhörighet (oorganiserade) ansvarar arbetsgivaren för att fastställa nya löner. Lunds universitet har som inriktning att löner för oorganiserade medarbetare fastställs genom lönesättande samtal.

Som arbetsgivare behöver vi navigera rätt i förhållande till ovan redovisade skillnader för att respektera de fackliga organisationernas olika avtal. Ta kontakt med områdesförhandlaren för fakulteten/motsvarande om det råder tveksamhet kring hur en enskild anställd ska hanteras i lönerevisionsprocessen.

mars 12, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade