Om Lönerevisionsbloggen

Lönerevisionsbloggen för Lunds universitet är ett komplement till “linjekommunikationen” mellan universitets lönenätverk och chefer, och mellan chefer och medarbetare.

I bloggen finns information både för dig som har en mer aktiv roll i lönerevisionsarbetet (till exempel chef) och för dig som medarbetare.

I bloggen kommer det att publiceras korta nyheter om aktuella händelser under lönerevisionen 2021, och vägen fram till de nya löner som ska gälla.

Det kan även komma att publiceras inlägg i syfte att förtydliga de delar av processen som genererar många frågeställningar, samt i förekommande fall partsgemensamma inlägg från arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Policydokument, samtalsmallar och annan allmängiltig information kommer dock fortsatt att finnas på HR-webben (för chefer och HR-funktioner) respektive Medarbetarwebben och Staff pages (för övriga medarbetare).

About the Salary Review blog

Lund University’s salary review blog is a complement to the line communication between the University’s salary network and managers, and between managers and employees.

The blog contains information intended both for those with a more active role in salary review work and for employees.

The blog will include brief news items on current developments during the 2021 salary review, and the path towards the new applicable salaries.

Blog posts may also include clarifications of the parts of the process that generate a lot of questions and, where applicable, joint posts from the employer and the employee organisations.

Policy documents, appraisal templates and other generally useful information will continue to be available on the HR website (for managers and HR officers) and on the Staff Pages (for other employees).